Algemene voorwaarden

Definities en opmaakgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.copandi.be alsook één van de smartphone Apps van Copandi Vastgoed, is onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (naar voormelde websites en Apps wordt hierna gezamenlijk verwezen met de term ‘Website’). Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U deze Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze vermeldingen en voorwaarden niet aanvaardt, dient u de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Bezoeker’.

Copandi BV behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie omtrent Copandi BV

De Website wordt beheerd en uitgebaat door Copandi BV, met maatschappelijke zetel op de Korenmarkt 55 te 2800 Mechelen, België. Copandi BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0677.970.513 en draagt als BTW-identificatienummer BE0677.970.513. De  verzekeringsonderneming die instaat voor de dekking van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling is NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160.

Contactname

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – bijv. informatie over een bepaald pand – kan u steeds terecht bij één van onze makelaars. Bij ieder vastgoedaanbod op de site staat vermeld wie dossierbeheerder is.

Voor algemene of niet-vastgoedgebonden inlichtingen kunt u Copandi BV snel en gemakkelijk bereiken via e-mail: info@copandi.be

Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Copandi BV U in hoofdzaak volgende diensten aan:

  • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent de digitale dienstverlening die via de Website worden aangeboden, de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van onroerende goed, de huur en
    verhuur van onroerende goederen, beheer van (appartements)mede-eigendommen, enz.) en haar kantoren.
  • een overzicht van alle panden (verkoop of verhuur) die Copandi BV in portefeuille heeft, samen met een detail van elk pand en een mogelijkheid tot contactname van de beherende makelaar of vastgoedmedewerker;
  • een communicatieplatform tussen U en Copandi BV, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Copandi BV; – een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van
    haar vastgoedaanbod.
  • een aantal interactieve diensten, o.m. met als doel u maximaal op de hoogte te brengen en te houden van haar vastgoedaanbod.

Gebruik

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Copandi BV U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.

Talen

Deze website kan U voorlopig enkel raadplegen in het Nederlands.

Technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

Via de site uitgebaat door Copandi BV kunnen geen bestellingen worden geplaatst of contracten worden gesloten.

Het vastgoedaanbod

Copandi BV levert omvangrijke inspanningen om de online voorstelling van haar vastgoedaanbod naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare panden. Evenwel valt het nooit uit te sluiten dat er op de site panden als beschikbaar worden aangeduid, die op het ogenblik van het bezoek van de website niet langer beschikbaar zouden zijn. Vandaar ook dat de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Copandi BV op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Copandi BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten. Copandi Vastgoeddiensten verbindt zich ertoe om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op haar sites. Copandi BV kan evenwel niet
garanderen dat bepaalde gegevens van haar aanbod na verloop van tijd niet wijzigen. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Copandi BV geenszins aansprakelijk kan gesteld worden. Evenzo zijn de foto’s en technische gegevens (zoals aangeduide afmeting, eigenschappen, enz.) die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Copandi BV geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Copandi BV aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van de op haar sites opgenomen foto’s.

Prijzen

De prijzen op de site worden weergegeven in euro en zijn exclusief eventuele kosten, belastingen, toeslagen of rechten die van toepassing zijn in België, in het bijzonder doch niet beperkt tot notariskosten, eventuele BTW en registratierechten. Deze op de websites van Copandi BV aangehaalde prijzen betreffen voorstellen tot onderhandeling met de opdrachtgever van Copandi BV. Deze binden de opdrachtgever van Copandi BV slechts voor zover een eventueel door U gedaan bod door deze opdrachtgever expliciet en schriftelijk wordt
aanvaard. Alle prijzen worden door Copandi BV met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan Copandi BV zijn allen onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel, België. Voor meer info daaromtrent kan u terecht in één van de kantoren van Copandi BV
alsook op de website van het BIV: www.biv.be.

Intelliectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze site erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Copandi BV. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, foto’s en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie of reproductie, publieke mededeling, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Copandi BV. De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo’s die gebruikt worden op deze website zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Copandi BV. De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige
merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Copandi BV. In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Copandi BV het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Privacy

Copandi BV hecht zeer veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de richtlijnen en gedragscodes die Copandi Vastgoeddiensten daarbij in acht neemt, verwijzen wij U graag naar onze privacyverklaring.

Copandi BV staat tevens in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van de documentatie verbonden aan op de site te koop / te huur gestelde panden. De specifieke documentatie verbonden aan een te koop of te huur aangeboden pand wordt in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd, en zal geen identiteitsgegevens bevatten van eigenaars. Het gebruik van deze documentatie is beperkt tot louter specifiek intern gebruik in het kader van interesse in het pand als kandidaat-koper en/of -huurder, en mag door de geregistreerde geenszins gekopieerd, verspreid of op enige andere manier aangewend worden.

Op de website www.copandi.be wordt gestreefd naar de best mogelijke gebruikerservaring voor de surfer. Om dit te verwezenlijken worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Het gaat hier over muis-bewegingen. Op basis van deze bewegingen worden heatmaps
gegenereerd die de marketing afdeling gaat gebruiken om een betere beleving voor de bezoeker van www.copandi.be te creëren. We willen benadrukken dat geen enkele sessie van muis-bewegingen te identificeren is met persoonsgegevens.

 

Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Copandi BV beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade moet o.m. worden begrepen winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade (niet-exhaustieve opsomming). In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Copandi BV aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot € 1.000,- Evenmin kan Copandi BV aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus, …).